Debat og politik

Ved årets begyndelse – i regionalt perspektiv

Af: Per Møller Jensen, formand for den socialdemokratiske regionsrådsgruppe

Vi tager fat på det nye år i arbejdet i Regionsrådet med to væsentlige udgangspunkter: dels Regeringsgrundlaget dels Regionsrådets Arbejdsprogram for 2022-2025.

Regeringsprogrammet, hvad angår det regionale, indeholder bl.a. disse hovedelementer: en Akutplan til nedbringelse af ventelister, hvor der afsættes 2 mia. kr. i 2022-2024, en økonomisk ramme på 3 mia. i 2024-2030 til fokus på rekruttering og fastholdelse af personale, nedsættelse af en Strukturkommission, som skal komme med et beslutningsforslag omkring fremtidens sundheds-væsen, etablering af en Sundhedsfond til modernisering og vedligeholdelse af vore sygehuse samt øgede bevillinger til den Ny 10-årige Psykiatriplan, så den over en årrække er fuldt finansieret.

Vort eget regionale Arbejdsprogram er i god overensstemmelse med Regeringsprogrammet og vedtaget af et enigt Regionsråd i det sene efterår 2022. Arbejdsprogrammet bygger oven på Budget-forliget for 2023, hvor der blev tilført ekstra 300 mio. kr. til især sundheds- og psykiatriområdet suppleret med ekstra ressourcer til den grønne omstilling.

Hovedelementerne i programmet er Sundhedsområdet (akutområdet, karkirurgi, sundhedsaftale, sundhedsklynger, lægevagten og lighed i sundhed), Psykiatriområdet (forebyggelse, helhedsorien-teret indsats, 10-års Plan for psykiatrien og ny Psykiatriplan for Region Midtjylland) samt Persona-leressourcer suppleret Bæredygtighed (genanvendelse, nedbringe CO2-aftrykket og reduktion af madspild.

Der er nok at tage fat på det kommende år – og udfordringer undervejs – og det er mit håb, at vi såvel på landsplan som regionalt når frem til bæredygtige og langsigtede løsninger i et bredt samar-bejde. Det er der brug for.

Godt Nytår.

Kommentarer